Anketa

 Řešili jste v poslední době se Státním pozemkovým úřadem a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových směnu pozemků?

Ano a neúspěšně Ano a neúspěšně 40
Ano a za nevýhodných podmínek Ano a za nevýhodných podmínek 24
Ano, bez problémů Ano, bez problémů 5
Ne Ne 48

Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Prezentace z XIX. Celostátní finanční konference

 ČTVRTEK 10. listopadu 2016

BLOK I: AKTUÁLNÍ OTÁZKY ČINNOSTI OBCÍ A MĚST

Vývoj daňových příjmů ÚSC a jeho predikce na další období, novinky
v rozpočtovém určení daní, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování, Ministerstvo financí

´Balíček zákonů k hazardu

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce majetku státu, Ministerstvo financí

´  Smart City

Ing. Tomáš Pleskač, MBA, člen představenstva a ředitel divize nová energetika, ČEZ, a. s.

´ Aktuální postoje Senátu k projednávaným změnám zákonů

Ing. Petr Vícha, senátor, starosta Bohumína

´ Představení činnosti Svazu měst a obcí ČR

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

 

BLOK IIa:  Příjmy a výdaje obcí pro naplnění „nejen“ nových zákonných povinností

´ Změny ve financování školství

RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

´  Národní dotační programy

Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj

´  Chytrá řešení pro města (městský portál, parkování, doprava)

Marcel Babczynski, výkonný ředitel, Česká spořitelna, a. s.

´  Demografický vývoj a jeho vliv na splnění požadavků novely školského zákona

 Mgr. Jana Hamanová, ředitelka výzkumu, SCaC – sociologické průzkumy

´  Pohled ředitelů školských zařízení na nový školský zákon

Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol

´  Dopad změn legislativy na ceny vodného a stočného v ČR

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK a EUREAU

´  Dobře sestavený rozpočet obce – rizikové faktory

Ing. Věra Kameníčková, CSc., analytička, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

BLOK IIB:  ZKUŠENOSTI S ČERPÁNÍM OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

´ Integrovaný regionální operační program 2014–2020

Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

´ Operační program Životní prostředí 2014–2020

Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo životního prostředí

´  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014–2020

PhDr., Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

´ Operační program Zaměstnanost 2014–2020

Mgr. Martin Kučera, náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů, Ministerstvo práce a sociálních věcí

´  Možnosti získání dotací na menší IT projekty. Náklady na informační systémy důsledkem roztříštěnosti rezortních IS

Radek Brázda, člen komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 

´  Financování projektů z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

Ing. Josef Havelka, vedoucí oddělení podpůrných činností, Státní pozemkový úřad

 

BLOK IIIA: HOSPODAŘENÍ OBCÍ

´  Přezkum hospodaření územních samosprávných celků

PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek pro řízení sekce finančního řízení a auditu, Ministerstvo financí

´  Korupce a finance

Ing. Martin Slaný, Ph.D., ředitel ekonomických studií, Institut Václava Klause

´  Vydávání dluhopisů územními samosprávnými celky

Mgr. Jan Šovar, Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík

´  Vymáhání dluhů obcemi

Ing. Michal Křepinský, odbor legislativní, oddělení právní a vymáhání pohledávek, Městská část Praha 5

´  Exekuční vymáhání pohledávek obcí

Mgr. Jakub Stárek, ředitel, Exekutorský úřad Praha

´  Projekt Pošta Partner

Ing. Hanuš Thein, ředitel úseku řízení pobočkové sítě, Česká pošta, s.

 

BLOK IIIB: DANĚ, ROZPOČTY A ÚČETNICTVÍ

Změny daňových zákonů

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., zástupce ředitele odboru daňové legislativy, Ministerstvo financí

´  Nová rizika v rozpočtovém procesu

Ing. Ivana Schneiderová, auditorka a lektora, Acha obec účtuje, s. r. o.

´ Změny v účetnictví obcí, příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí

Ing. Zdeněk Nejezchleb, auditor a lektor, Acha obec účtuje, s. r. o.

´  Nejčastější pochybení obcí z pohledu auditora

Ing. Tomáš Bartoš, auditor, ATLAS Audit, člen Komory auditorů

 

PÁTEK, 11. listopadu 2016

 

BLOK IV: MÍSTNÍ DANĚ, MAJETEK, INVESTICE A ADMINISTRATIVA OBCÍ

´ Veřejné opatrovnictví - způsob financování a metodika tvorby příspěvku na opatrovance

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, Ministerstvo vnitra

´  Místní daně a jejich přínosy pro obecní kasy

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení správních činností v oblasti poplatků, Ministerstvo financí

´ Financování zpětného odběru elektrozařízení a obecní odpadové systémy

Ing. Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowin, a. s.

´ Finanční a kontrolní výbory zastupitelstva obce – jejich úkoly a pracovní činnosti

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra

´  Investiční proces v podmínkách obcí

Mgr. Ing. Karel Kučera, Generální ředitel agentury CzechInvest

´  Nové projekty Svazu měst a obcí ČR

PhDr. Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční vztahy, Svaz měst a obcí ČR

´  Problematika převodů pozemků ve vlastnictví státu na obce – zadarmo nebo za peníze?

Ing. Eva Šobáňová, ředitelka odboru řízení privatizace a převodu majetku, Státní pozemkový úřad

´  Financování eGovermentu

Radek Brázda, člen komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

´  EET a povinnosti obcí, jejich obchodních společností a místních spolků

Ing. Jiří Fojtík, ředitel sekce metodiky a výkonu daní, Generální finanční ředitelství

 

 
 

Naši partneři

 

Kalendář

10. září 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
10. září 2019 10:00-13:00

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
11. - 12. září 2019

Komora statutárních měst

Skalka u Ježova
 
11. - 12. září 2019

Předsednictvo Svazu

Skalka u Ježova
 
14. září 2019

Vesnice roku - vyhlášení výsledků celostátního kola

Luhačovice

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje