Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

XXII. CFK

Závěry z XXII. CFK, listopad 2019

Členové Svazu měst a obcí ČR přijali na závěr XXII. celostátní finanční konference 2019 řadu závěrů, které budou v dalším období prosazovat při svých jednáních na všech úrovních.

Zachování výkonu státní správy

1) Svaz požaduje zachování dosavadního rozsahu výkonu státní správy na všech úrovních.

2) Pro zachování pracovišť státní správy v území hovoří znalost místních podmínek a priorita dostupnosti.

3) Zachování výkonu státní správy je důležitým předpokladem k udržení života na venkově a zabránění dalšího vylidňování menších měst a obcí.

 

Rekodifikace stavebního práva

1) Svaz souhlasí s potřebou zjednodušení a zrychlení stavebních řízení.

2) Svaz zásadně nesouhlasí s institucionálními změnami navrhovanými ve věcném záměru stavebního zákona, jejichž výsledkem má být vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy, rušení stavebních úřadů.

3) Svaz spatřuje rizika připravovaného návrhu v rychlosti jeho přípravy bez řádných analýz dopadů a prostoru pro diskusi s dotčenými subjekty.

4) Zvyšuje se riziko destrukce zavedeného systému činnosti stavebních úřadů, souvisejících procesů, jakož i navazujících agend.

5) Návrh postrádá řádné analýzy míry zásahu do současné organizace veřejné správy, analýzy finančních dopadů na státní rozpočet a rozpočet měst a obcí, analýzy v oblasti personální.

 

Programové období EU 2021-2027

1) Svaz požaduje, aby v budoucím programovém období 2021-2027 byla důsledně uplatňována územní dimenze ve všech operačních programech, a to prostřednictvím dostatečné finanční alokace pro územní integrované nástroje ITI a CLLD.

2) Svaz požaduje, aby v budoucích operačních programech byly dostatečně zohledněny také potřeby územních samospráv.

3) Svaz podporuje úsilí České republiky ve snaze vyjednat zachování pravidla N+3 a snížení tematické koncentrace u politických cílů 1 Chytřejší Evropa a 2 Zelenější Evropa alespoň na 60 % ve prospěch politických cílů 3 Propojenější Evropa, 4 Sociálnější Evropa a 5 Evropa blíže občanům.

4) Svaz požaduje nastavení míry spolufinancování ze strany Evropské unie bližší současnému programovému období.

5) Pro zachování absorpční kapacity České republiky je důležité, aby byla nastavena stejná míra kofinancování ze státního rozpočtu pro všechny typy regionů v České republice co nejvíce odpovídající současnému nastavení.

 6) Svaz vyzývá Národní orgán pro koordinace a všechny řídící orgány, aby při nastavování jednotného metodického prostředí tento požadavek maximálně zohlednily ve prospěch koncových příjemců.

 

Financování sociálních služeb

1) Svaz požaduje, aby předseda vlády apeloval na MPSV, aby bylo zajištěno stabilní
a dlouholeté financování sociální agendy, tedy sociálních služeb, sociální práce apod.

2) Svaz požaduje, aby financování probíhající ze státního rozpočtu bylo pro poskytovatele sociálních služeb předvídatelné a nedocházelo k dofinancování sociálních služeb během roku.

3) Po obcích a městech nelze spravedlivě požadovat, aby mezeru ve financování sociální oblasti sanovaly ze svých finančních prostředků.

 

Národní sportovní agentura – dotace

1) Svaz požaduje, aby vznik Národní sportovní agentury vedl k zajištění udržitelného financování sportu amatérského i profesionálního.

2) Svaz požaduje, aby výzvy byly otevřené co nejširšímu okruhu zájemců a byly co nejjednodušší.

3) Svaz požaduje, aby výzvy primárně sloužily k podpoře lokálního sportu provozovaného nejen kluby a jednotami, ale i obcemi.

 

Digitalizace veřejné správy

1) Svaz požaduje, aby digitalizace byla podložena náležitými ekonomickými analýzami, ze kterých by bylo zřejmé, jaké finanční dopady budou mít tato opatření do rozpočtů obcí a měst.

2) Není možné, aby legislativní návrhy byly předkládány bez důvodových zpráv nebo hodnocení dopadů regulace (RIA).

 

 

 

 


 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje