Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Krajská setkání 2012

11.05.2012 10:28

Shrnutí Krajských setkání roku 2012

Maratón krajských setkání skončil. V letošním roce se ho zúčastnilo celkem 1213 zástupců měst a obcí, což je zhruba o dvě stě více než v roce loňském. Také diskuse k jednotlivým tématům byly určitě delší oproti loňsku. Starostové se dotkli mnoha problémů, asi nejvíce ale zaznívaly diskusní příspěvky na téma rozpočtového určení daní, financování regionálního školství a chystané reformy veřejné správy.

Rozpočtové určení daní bylo projednáváno v podstatě na všech setkáních a nelze říci, že mezi starosty panovala jednota v názoru na toto téma. Někteří stále poukazovali na údajně nespravedlivé nastavení koeficientu pro čtyři největší města. Možno ale říci, že většina souhlasila se svazovým stanoviskem, tedy že je nutno především podpořit města a obce na dně daňové křivky, které skutečně nespravedlivě dostávají na jednoho obyvatele nejméně peněz, přestože vykonávají služby i pro okolní obce. Mělo by se tak ale stát na úkor státu, nikoli na úkor čtyř největších měst. Připomeňme si, že na jejich tehdy ještě městské národní výbory byla v minulosti přenesena i působnost okresního národního výboru, a tato města tak zřizovala a spravovala některá sociální (např. domovy důchodců) a kulturní zařízení. Podobná zařízení jinde zřizovaly okresy a po reformě přešla tato působnost na kraje. Ostravě, Brnu a Plzni ale tyto organizace zůstaly, a proto u nich byly nastaveny vyšší koeficienty. Dan Jiránek na několika setkáních vyzýval starosty, aby spojili své síly a soustředěným tlakem na ministerstvo financí se snažili z onoho pomyslného koláče získat pro samosprávu co největší díl, místo toho, aby se o ten svůj kousek hádali mezi sebou. Pokud nedojde ke kompromisu, nestane se nejspíš nic. A kdo na to nejvíce doplatí? Návrh TOP 09, který ubírá velkým městům zhruba 5 mld. Kč, nepodporuje ve vládní koalici nikdo další. Větší šanci na úspěch má kompromisní návrh, který podporuje i Svaz. Pokud ke kompromisu nedojde, nezmění se nic. Nutno je však uvědomit si, že v dalších letech již ochotu ministerstva financí posílit systém zhruba o 7 mld. Kč očekávat nelze.

Naprosto všichni účastníci krajských setkání se ale shodovali v názoru na ministerskou koncepci financování regionálního školství. Ve všech krajích bylo slyšet, že změna v systému financování školství je nutná, nicméně koncepce založená pouze na parametru tzv. optimální třídy s počtem žáků kolem 24, přímo ohrožuje samotnou existenci bezplatného základního vzdělání. Starostové velice kritizovali, že ministerstvo v podstatě přesunulo část financování venkovských škol na obce a rodiče. Svaz navrženou koncepci samozřejmě odmítl a požaduje její zásadní přepracování, a to na základě důkladné analýzy dopadů na veřejnost. 

Velice kritizována byla i další koncepce, a to koncepce dokončení reformy veřejné správy. I když ministerstvo vnitra zatím upustilo od plošného rušení stavebních a matričních úřadů na malých obcích, stále trvá na zrušení pověřených obecních úřadů, tedy na administrativním členění: kraj – ORP – obec, a na odejmutí některých dalších pravomocí státní správy obcím základního typu. Ministerstvo navrhovalo také upuštění od formy příspěvku na výkon přenesené státní správy a zavedení tzv. úkonového financování. To bylo ze strany starostů vnímáno pozitivně, protože by se sami mohli rozhodovat, zda danou agendu zvládnou a vyplatí se jim vést, či nikoli. 

V některých krajích se setkání účastnili také zástupci tamních diecézí a probírala se otázka majetkového vyrovnání s církvemi. Starostové byli vyzýváni, aby oslovovali své poslance a senátory a přesvědčovali je, že přijetí navrženého zákona, který zatím prošel prvním čtením ve Sněmovně, je pro obce a města, jež jsou blokací majetku omezována ve svém rozvoji, jediným možným řešením. Zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi prošel zatím prvním čtením ve Sněmovně.  

Poměrně hodně se mluvilo o institutu veřejné služby. Většina diskutujících označila stávající systém za demotivační, ale bylo slyšet i pozitivní ohlasy - vždy záleží na vyjednání podmínek s úřadem práce. Dobrou zkušenost s veřejnou službou mají např. ve Vsetíně, v Bělotíně, v Němčicích nad Hanou, v České Lípě atd. Všichni se ale shodovali, že do budoucna je třeba dořešit provázanost veřejné služby s veřejně prospěšnými pracemi. Sjednotit by se měly také podmínky, které stanovují jednotlivé úřady práce.

Několik starostů v diskusi upozornilo na skutečnost, že občané, kteří nemají v obci trvalý pobyt, neplatí poplatek za odpad. Doplácejí na ně místní obyvatelé a především obec. Odborní zaměstnanci z Kanceláře Svazu informovali, že podle novely zákona o místních poplatcích by nově za odpad platit i osoba, která v obci sice nemá trvalé bydliště, ale vlastní tam nemovitost pro rekreaci. Tuto novelu však Senát zamítl, přestože Svaz písemně oslovil všechny senátory s prosbou o podporu. Její osud je tedy nejistý.    

Skoro ve všech krajích se hovořilo také o novele zákona o obcích, novele zákona o veřejných zakázkách či o povinném zřizování účtů obcí u České národní banky. Podle řady starostů se za těmito legislativními návrhy, které jednoznačně zvyšují administrativní i finanční zátěž pro obce, skrývají snahy směřující ke slučování obcí, ke kterému nakonec obce, pod stále se zvyšujícím ekonomickým tlakem, dospějí samy. Svaz měst a obcí již mnohokrát čelil podobným snahám a zatím se je vždy podařilo odvrátit. Věřme, že i do budoucna zůstane jednotný a bude mít dostatečnou sílu odvracet podobné tendence i nadále. 

Lenka Zgrajová

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje