Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Principy volby orgánů Svazu

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje jeho hospodaření a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. XVII. sněm je také sněmem volebním, vzejde z  něho tedy nová Rada, která na svém prvním jednání zvolí Předsednictvo. Na Sněmu budou voleni i členové Kontrolního výboru.  

 

Nominace na členy Rady

Na XV. sněmu v roce 2017 byl schválen Nominační řád, který formalizuje nominační proces.  Dle něho členské obce a členská města (s výjimkou statutárních měst) v jednotlivých krajích připraví společný návrh kandidátů do Rady Svazu (členy a náhradníky). K přípravě společného návrhu lze využít i krajská setkání Svazu, která v těchto měsících probíhají v jednotlivých krajích.

Společný návrh má respektovat rovnoměrné zastoupení měst a obcí v daném kraji, přičemž počet členů Rady v kraji (a tím i jejich náhradníků) je roven počtu okresů v příslušném kraji. Neshodnou-li se někde členské obce s členskými městy, připraví své návrhy samostatně. Předsednictvo Svazu z došlých návrhů sestaví finální návrh, o kterém bude rozhodovat Sněm. Nominace za jednotlivé kraje musí být Předsednictvu Svazu doručeny do 15. dubna 2019.

Návrh musí obsahovat:

  • podpis nominovaného člena Svazu, který tak vyjádří souhlas se svojí nominací
  • podpisy členů Svazu v daném kraji, kteří tím vyjadřují nominovanému svoji podporu

Formulář k souhlasu s nominací a podpisy členů je dostupný na webu. U jednotlivých krajů také najdete seznam členských obcí v daném kraji včetně kontaktů. Doručení návrhu zajišťuje ten člen Svazu, který je nominován do Rady.

 

Rada netradičně zasedne hned po skončení Sněmu, zvolen bude i předseda Svazu

Program Sněmu bude trochu odlišný od minulých let. Volba členů a náhradníků Rady proběhne již v rámci odpoledního bloku prvního dne. Druhý den dopoledne zasednou komory, aby si zvolily svého předsedu a místopředsedy a navrhly další členy Předsednictva Svazu (každá komora má max. 4 členy Předsednictva sestávající se z předsedy, místopředsedy/ů komor a případně místopředsedy Svazu pro evropské záležitosti + 1 místo pro čestného předsedu Svazu, kterým je primátor/ka Prahy). Komory by se měly dohodnout také na tom, koho budou navrhovat na předsedu Svazu. Po zasedání komor bude pokračovat jednání Sněmu, odhlasovat by se měly všechny materiály ze čtvrtka 23. května včetně priorit činnosti. A Sněm bude ukončen.

 

Volba kontrolního výboru

Na Sněmu budou voleni i členové Kontrolního výboru (9 členů a 5 náhradníků). Členem Kontrolního výboru může být pouze zastupitel členské obce/města. Funkce člena/náhradníka Kontrolního výboru je neslučitelná s funkcí člena Předsednictva i s funkcí člena Komise Předsednictva Svazu a rovněž s členstvím v Radě. Člen ani náhradník rovněž nemůže zastupovat člena Rady nebo Výboru na zasedání Rady. Člena Kontrolního výboru může nominovat pouze členská obec/město, jejímž je zastupitelem.

 

Zasedání Rady, volba Předsednictva a předsedy Svazu

Bezprostředně po skončení Sněmu bude následovat první zasedání nové Rady, na kterém tedy bude zvoleno Předsednictvo a z jeho středu pak i předseda Svazu a místopředseda Svazu pro evropské záležitosti (předsedové komor jsou automaticky místopředsedy Svazu). Následovat bude první organizačně-technické zasedání nového Předsednictva, na kterém si členové mj. rozdělí mezi sebe odborné oblasti a schválí termíny zasedání do konce t. r.

 

Zastupování členské obce na Sněmu a dalších orgánech Svazu

V souvislosti se Sněmem je třeba řešit otázku zastupování členské obce/města v orgánech Svazu, tedy i na Sněmu. Zákon o obcích řeší zastupování obce v právnických osobách pouze v souvislosti s obchodními společnostmi. U ostatních právnických osob není zákonem stanoveno, kdo obec v právnické osobě a jejich orgánech zastupuje. Jedná se tak o pravomoc, která spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady. V obci/městě, kde je ustavena rada, bude zmocnění k zastupování obce/města na Sněmu a v dalších orgánech Svazu udělovat rada. V případě, že se jedné o obec, kde nebyla ustavena rada, náleží tato pravomoc starostovi (uvedenou pravomoc si však může pro sebe vyhradit zastupitelstvo, pak by zástupce muselo zmocnit ono).

 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

14. listopadu 2019

Den malých obcí

Výstaviště Flora Olomouc

Konference přináší maximum informací z oblasti  rozvoje venkova, dotační politiky či financování, reaguje na nejnovější problémy a jejich řešení v rozsáhlé oblasti  činnosti  veřejné správy. Nedílnou součás  konference je i doprovodná výstava firem, které nabízejí produkty a služby obecním a městským úřadům.

 
 
detail akce
20. listopadu 2019 16:00-17:00

Předsednictvo Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. - 22. listopadu 2019

XXII. celostátní finanční konference

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
21. listopadu 2019 18:00-20:00

Společné jednání Komory měst a Komory obcí

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 
22. listopadu 2019 08:30-09:30

Rada Svazu

Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje