Anketa

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Povinné vstupní školení zaměstnanců CSS

Povinné vstupní školení mělo formu blended-learningu, tzn. bylo složeno z e-learningové části a části věnované prezenčnímu školení. Podmínkou pro účast na prezenčním školení bylo úspěšné absolvování e-learningového kurzu k tématu „Veřejná správa“, který byl pro zaměstnance dostupný v prostředí Informačního systému projektu.

Průběh vstupního školení:

Prezenční školení byla rozdělena do dvou výukových dnů, kdy pro pozici Specialista na rozvoj mikroregionu byla povinná účast na prvním dnů školení (rozsah 8 hod.) a pro pozici manažer CSS byla povinná účast na obou dnech školení (rozsah 16 hod.). Obsah školení byl složen ze čtyř tematických bloků – projektová oblast, veřejná správa, manažerské schopnosti a problematika nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem.  První den školení, kterého se účastnili manažeři CSS i specialisté na rozvoj mikroregionu, získali účastníci informace k agendě související s plněním povinností v rámci projektu a k vykazovaným aktivitám, které lze v rámci projektu realizovat. Nedílnou součástí dopoledního bloku bylo také seznámení zaměstnanců CSS s informačním systémem projektu a náležitostmi vytváření povinného informačního zpravodaje. Odpolední blok prvního dne byl věnován tématu veřejné správy a samosprávy, v rámci kterého účastníci získali ucelené informace o fungování obcí, hospodaření s obecním majetkem, financování obcí a především o agendách, které řeší volení představitelé na úrovni obcí I. typu.

Druhý den školení pokračoval již pouze za účasti zaměstnanců na pozici manažer CSS. Dopolední blok byl zaměřen na téma Speciálních manažerských schopností a k vedení školení byly zvoleny interaktivní techniky, které vedly k aktivnímu zapojení účastníků do samotného semináře a prostřednictvím kterých bylo dosaženo efektu výměny zkušeností mezi účastníky. Odpolední blok vyplnilo školení se zaměřením na problematiku nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem a také ve vztahu k soukromoprávním vztahům.   

Off-line Webináře pro nově příchozí zaměstnance:

Ze vstupních prezenčních školení byl pořízen video záznam, který byl následně zpracován do
4 off-line webinářů. Každý z nich se skládá z video studijní podpory a závěrečného kontrolního testu. Tato forma distančního vzdělávání slouží pro nově příchozí zaměstnance do projektu jako náhrada prezenčního vstupního školení. Všechna videa jsou dostupná v rámci informačního systému projektu, a to včetně odkazů na závěrečné testy.

Nově příchozí zaměstnanec do projektu tak musí splnit vstupní školení, které se skládá z:

 

o    E-learningu na téma „Veřejná správa“

o    Off-line webinářů:

§  Vstupní školení – Hospodaření a nakládání s obecním majetkem s provazbou na NOZ

§  Vstupní školení – Projektová oblast

§  Vstupní školení – Veřejná správa

§  Vstupní školení – Zákon o obcích – nakládání s majetkem

 

Na závěr každého školení (tj. e-learning, webinář) je nutné absolvovat krátký kontrolní test, který musí být splněn minimálně na 80 %.

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců CSS

Od listopadu 2016 mají zaměstnanci CSS možnost pravidelně prohlubovat své znalosti ve volitelných tématech – odborných školeních, za která sbírají kreditní body. Povinně volitelná odborná školení obsahují 5 forem vzdělávacích aktivit:

·         prezenční seminář

-         témata a obsah seminářů reagují na potřeby a požadavky z území vyplívajících ze zpětných vazeb, sebehodnotících zpráv apod.

·         e-learning,

-         obecný modul - Veřejná správa

-         základní modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         pokročilý modul - Zákon o obcích a předpisy související

·         webinář

-         distanční způsob vzdělávání v on-line i off-line verzi pro méně preferovaná témata

·         tematické setkání

-         hodnocení průběhu projektu a jeho činností, sdílení dobré praxe a předávání cenných praktických zkušeností mezi jednotlivými účastníky

·         „závěrečné setkání“

-         celkové shrnutí projektových aktivit, představení dosažených cílů, závěry, udržitelnost projektových aktivit apod.

Na jednotlivá školení se zaměstnanci CSS přihlašují prostřednictvím Informačního systému projektu (ISP). V rámci ISP je vytvořena záložka, kde zaměstnanci CSS naleznou jak aktuální studijní plán a registrační formulář na školení, tak i všechny moduly e-learningu a jednotlivé webináře.

 

Kreditní systém

 

Kreditní systém v rámci projektu přiděluje jednotlivým typům školení číselnou hodnotu (kredit), a to na základě formy, náročnosti a obsahu školení. Kreditní systém přináší zaměstnancům CSS možnost zvolit formu školení dle svých preferencí tak, aby jim co nejvíce vyhovovala a docházelo tak k efektivnějšímu prohlubování jejich odborných znalostí. Za celou dobu realizace projektu je stanoven pro pozici Manažera CSS minimální limit 350 kreditních bodů a pro pozici Specialita na rozvoj mikroregionu minimálně 310 kreditů.

 

Studijní plán

 

Pro zaměstnance CSS je vždy připraven půlroční studijní plán, ze kterého si mohou vybrat semináře, které je tematicky zajímají. Každý vytvořený studijní plán průběžného vzdělávání reaguje na potřeby a požadavky z území. Semináře zařazené do studijního plánu jsou vybírány podle výstupů průběžné evaluace potřeb v území. Snahou projektového týmu je vždy reagovat na aktuální problematická témata, která CSS řeší. V rámci projektu jsou tak připravována pro zaměstnance CSS školení, která se přímo či nepřímo dotýkají následujících tematických oblastí:

 

Předpokládané tematické okruhy pro všechny typy
průběžného odborného vzdělávání

Školství

Sociální oblast

Odpady

Cestovní ruch

Bezpečnost

Doprava

Zaměstnanost a podnikání

Životní prostředí

Volnočasové aktivity

Dotační management

Legislativa

Energie

Informační technologie

Ostatní

 

Poprvé měli zaměstnanci CSS možnost účastnit se seminářů v průběhu posledního čtvrtletí roku 2016.  Připravený studijní plán pro toto období obsahoval specializovaná prezenční školení ke třem tématům - Dotační management, Základy správního řádu a Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.. Součástí studijního plánu byl také off-line webinář na téma Úvod do CBA analýz a dva moduly e-learningu Zákon o obcích a předpisy související. Veškeré vytvořené webináře a e-learningy budou, pro zaměstnance CSS, k dispozici v rámci informačního systému po celou dobu realizace projektu.

Koncem roku 2016 byl zveřejněn studijní plán na 1. pololetí roku 2017, který obsahuje prezenční školení zaměřená na strategické dokumenty obcí, Správní řád, Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. a Základy účetnictví a rozpočtování obcí. Vedle prezenčních školení mohou zaměstnanci CSS absolvovat také pět webinářů - Crowdfunding a jeho využití; Autorská práva; Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činností DSO; Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) a Práce s Google Analytics – měření návštěvnosti webových stránek.

 

 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

22. května 2018

Seminář "Chytré a udržitelné město"

Praha
24. - 25. května 2018

Konference: Moderní veřejná správa 2018

Pardubice
24. května 2018 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje