Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Povinné vstupní školení zaměstnanců CSS

Povinné vstupní školení mělo formu blended-learningu, tzn. bylo složeno z e-learningové části a části věnované prezenčnímu školení. Podmínkou pro účast na prezenčním školení bylo úspěšné absolvování e-learningového kurzu k tématu „Veřejná správa“, který byl pro zaměstnance dostupný v prostředí Informačního systému projektu.

Průběh vstupního školení:

Prezenční školení byla rozdělena do dvou výukových dnů, kdy pro pozici Specialista na rozvoj mikroregionu byla povinná účast na prvním dnů školení (rozsah 8 hod.) a pro pozici manažer CSS byla povinná účast na obou dnech školení (rozsah 16 hod.). Obsah školení byl složen ze čtyř tematických bloků – projektová oblast, veřejná správa, manažerské schopnosti a problematika nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem.  První den školení, kterého se účastnili manažeři CSS i specialisté na rozvoj mikroregionu, získali účastníci informace k agendě související s plněním povinností v rámci projektu a k vykazovaným aktivitám, které lze v rámci projektu realizovat. Nedílnou součástí dopoledního bloku bylo také seznámení zaměstnanců CSS s informačním systémem projektu a náležitostmi vytváření povinného informačního zpravodaje. Odpolední blok prvního dne byl věnován tématu veřejné správy a samosprávy, v rámci kterého účastníci získali ucelené informace o fungování obcí, hospodaření s obecním majetkem, financování obcí a především o agendách, které řeší volení představitelé na úrovni obcí I. typu.

Druhý den školení pokračoval již pouze za účasti zaměstnanců na pozici manažer CSS. Dopolední blok byl zaměřen na téma Speciálních manažerských schopností a k vedení školení byly zvoleny interaktivní techniky, které vedly k aktivnímu zapojení účastníků do samotného semináře a prostřednictvím kterých bylo dosaženo efektu výměny zkušeností mezi účastníky. Odpolední blok vyplnilo školení se zaměřením na problematiku nového občanského zákoníku ve vztahu k hospodaření a nakládání s obecním majetkem a také ve vztahu k soukromoprávním vztahům.   

Off-line Webináře pro nově příchozí zaměstnance:

Ze vstupních prezenčních školení byl pořízen video záznam, který byl následně zpracován do 4 off-line webinářů. Každý z nich se skládá z video studijní podpory a závěrečného kontrolního testu. Tato forma distančního vzdělávání slouží pro nově příchozí zaměstnance do projektu jako náhrada prezenčního vstupního školení. Všechna videa jsou dostupná v rámci informačního systému projektu, a to včetně odkazů na závěrečné testy.

Nově příchozí zaměstnanec do projektu tak musí splnit vstupní školení, které se skládá z:

 

o    E-learningu na téma „Veřejná správa“

o    Off-line webinářů:

§  Vstupní školení – Hospodaření a nakládání s obecním majetkem s provazbou na NOZ

§  Vstupní školení – Projektová oblast

§  Vstupní školení – Veřejná správa

§  Vstupní školení – Zákon o obcích – nakládání s majetkem

 

Na závěr každého školení (tj. e-learning, webinář) je nutné absolvovat krátký kontrolní test, který musí být splněn minimálně na 80 %.

 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců CSS

Od listopadu 2016 mají zaměstnanci CSS možnost pravidelně prohlubovat své znalosti ve volitelných tématech – odborných školeních, za která sbírají kreditní body. Povinně volitelná odborná školení obsahují 5 forem vzdělávacích aktivit:

·         prezenční seminář

-         témata a obsah seminářů reagují na potřeby a požadavky z území vyplívajících ze zpětných vazeb, sebehodnotících zpráv apod.

·         e-learning,

-         obecný modul - Veřejná správa

-         základní modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         pokročilý modul - Zákon o obcích a předpisy související

-         modul - Veřejné zakázky

·         webinář

-         distanční způsob vzdělávání v on-line i off-line verzi pro méně preferovaná témata

·         tematické setkání

-         hodnocení průběhu projektu a jeho činností, sdílení dobré praxe a předávání cenných praktických zkušeností mezi jednotlivými účastníky

·         „závěrečné setkání“

-         celkové shrnutí projektových aktivit, představení dosažených cílů, závěry, udržitelnost projektových aktivit apod.

Na jednotlivá školení se zaměstnanci CSS přihlašují prostřednictvím Informačního systému projektu (ISP). V rámci ISP je vytvořena záložka, kde zaměstnanci CSS naleznou jak aktuální studijní plán a registrační formulář na školení, tak i všechny moduly e-learningu a jednotlivé webináře.

 

Kreditní systém

 

Kreditní systém v rámci projektu přiděluje jednotlivým typům školení číselnou hodnotu (kredit), a to na základě formy, náročnosti a obsahu školení. Kreditní systém přináší zaměstnancům CSS možnost zvolit formu školení dle svých preferencí tak, aby jim co nejvíce vyhovovala a docházelo tak k efektivnějšímu prohlubování jejich odborných znalostí. Za celou dobu realizace projektu je stanoven pro pozici Manažera CSS minimální limit 350 kreditních bodů a pro pozici Specialita na rozvoj mikroregionu minimálně 310 kreditů, pro pozici Specialista na veřejné zakázky minimálně 210 kreditních bodů a pro pozici Pověřenec pro ochranu osobních údajů minimálně 120 kreditních bodů. 

 

Studijní plán

 

Pro zaměstnance CSS je vždy připraven půlroční studijní plán, ze kterého si mohou vybrat semináře, které je tematicky zajímají. Každý vytvořený studijní plán průběžného vzdělávání reaguje na potřeby a požadavky z území. Semináře zařazené do studijního plánu jsou vybírány podle výstupů průběžné evaluace potřeb v území. Snahou projektového týmu je vždy reagovat na aktuální problematická témata, která CSS řeší. V rámci projektu jsou tak připravována pro zaměstnance CSS školení, která se přímo či nepřímo dotýkají následujících tematických oblastí:

 

Předpokládané tematické okruhy pro všechny typy
průběžného odborného vzdělávání

Školství

Sociální oblast

Odpady

Cestovní ruch

Bezpečnost

Doprava

Zaměstnanost a podnikání

Životní prostředí

Volnočasové aktivity

Dotační management

Legislativa

Energie

Informační technologie

Ostatní

 

 

V polovině roku 2018 byl zveřejněn studijní plán na 2. pololetí roku 2018, který obsahuje prezenční školení zaměřená na vztah zákona č. 106/1999 Sb. a GDPR, problematiku vodohospodářské infrastruktury a provozování vodovodů a kanalizací, veřejný pořádek, elektronizaci a vícepráce v oblasti veřejných zakázek nebo GDPR (Záznam o činnostech zpracování; Práva subjektu údajů). Vedle prezenčních školení mohou zaměstnanci CSS absolvovat také čtyři webináře – Úvod do CBA analýz, Využití moderních marketingových nástrojů k propagaci činností DSO; Dotační možnosti obcí (přehled dotací EU, národních, krajských) a Práce s Google Analytics – měření návštěvnosti webových stránek.

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

SAVE THE DATE - Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Poslanecká sněmovna PČR, Praha

 

 

 

 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje