Anketa

Souhlasíte, aby se do přestupkového zákona vrátila obcím možnost zakázat pobyt na svém území lidem, kteří opakovaně porušují veřejný pořádek?

Ano, jednoznačně. Ano, jednoznačně. 149
Ne. Ne. 7
Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. Ne, upřednostňujeme důsledné vymáhání pokut. 1
Ne, jedná se o porušování lidských práv. Ne, jedná se o porušování lidských práv. 2
Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. Nevíme, s tímto problémem se nesetkáváme. 11

Zajímavosti ze Svazu

Finalisté soutěže Vesnice roku 2017
Finalisté soutěže Vesnice roku 2017

Krajská kola třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku skončila. Podívejte se na obce, které v krajském klání získaly prvenství. Nyní postupují do celostátního kola soutěže, jehož vítěz získá titul „Vesnice roku 2017“.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy
Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

Již podruhé v historii Česká republika převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Do 15. listopadu 2017 tak přebírá zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Členská základna
Členská základna

Svaz sdružuje 2 686 obcí, tj. 43 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 300 942 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva ČR představuje 78,7 %.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze
Soutěž Zlatý erb 2017 zná své vítěze

V průběhu slavnostního galavečera jubilejního 20. ročníku konference ISSS byly v Hradci Králové předány ceny soutěže Zlatý erb 2017 o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem se počet soutěžících navýšil o více než 50 %. Akce má také záštitu Svazu.

Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce
Kalkulačka rozpočtové odpovědnosti pro obce

Ministerstvo financí připravilo jednoduchou modelaci, kde si můžete ověřit, zda vaše obec nepřekročila pravidlo rozpočtové odpovědnost. Ministerstvo tak vstřícně zareagovalo na náš požadavek, který jsme v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vznesli.

Debata o budoucnosti kohezní politiky
Debata o budoucnosti kohezní politiky

Debata o budoucnosti politiky soudržnosti se konala v příhodné době. EU si právě připomíná 60. výročí uzavření Římských smluv a své úspěchy v posledních 60 letech Můžeme to proto považovat za správný okamžik k zamyšlení nad budoucností EU a kohezní politikou po roce 2020. Vystoupil také místopředseda CEMRu a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny
Kancelář Svazu hostila delegaci Asociace malých měst Ukrajiny

Kancelář Svazu navštívila dne 25. ledna 2017 delegace Asociace malých měst Ukrajiny v čele s jejím předsedou Michailem Kozyrevem a primátorem města Ivano-Frankovsk Ruslanem Marcinkivem. Delegaci přivítali předseda Svazu František Lukl a výkonný ředitel Svazu Dan Jiránek, kteří ukrajinské hosty seznámili s činností Svazu a se strukturou samospráv v České republice. Jednání se také zúčastnili zástupci Česko-Středoasijské obchodní komory v čele s jejím prezidentem Jiřím Nestávalem a vice-prezidentem a honorárním konzulem ČR na Ukrajině Igorem Titarenkem, kteří návštěvu ukrajinské delegace zprostředkovali.

Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR
Publikace "Národní dotační zdroje" pomůže městům a obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů
Svaz má své zastoupení ve vedení Rady evropských obcí a regionů

Shromáždění více než 90 volených představitelů místních a regionálních samospráv z celé Evropy volilo vedení této evropské střešní organizace, která sdružuje národní organizace místních a regionálních samospráv ze 41 evropských zemí. Místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Petr Kulhánek byl zvolen místopředsedou této asociace reprezentujícím země střední Evropy pro funkční období 2017 - 2019. Další člen delegace Svazu a dlouhodobý výkonný prezident CEMR Oldřich Vlasák byl znovu jmenován do této pozice i na další funkční období.

Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze
Soutěž Komunální politik roku 2016 má své vítěze

Titul Komunální politik roku 2016 patří starostce Zuzaně Čihákové z Kouřimi na Kolínsku za její nevšední projekt Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím.

Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi
Spolupráce mezi českými a bulharskými obcemi

Na XIX. celostátní finanční konferenci byla ve čtvrtek 10. listopadu 2016 uzavřena Rámcová dohoda o spolupráci mezi Svazem a Národní asociací obcí Bulharska. Podepsali ji předseda Svazu František Lukl a místopředsedkyně bulharské asociace Donka Mihaylova.

Vesnicí roku 2016 je Kašava
Vesnicí roku 2016 je Kašava

Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobotu 17. září 2016 vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí
Evropské dotace - Nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Průvodce finanční podporou z programů Evropské unie v letech 2014-2020 vydal - díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Svaz měst a obcí ČR. Publikace je dostupná zdarma, stáhnout si ji můžete zde.

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Kdo je Gender Focal Point?

Závazek k zajištění dostatečných institucionálních kapacit pro agendu rovnosti žen a mužů je uveden v mnoha mezinárodních či nadnárodních dokumentech, k nimž ČR přistoupila. K důslednému uplatňování principu rovnosti žen a mužů se zavázala i stávající vláda ČR, a to ve svém programovém prohlášení a opakovaně v roce 2014, kdy schválila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Jednou z klíčových oblastí uvedených ve Strategii je oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Strategie“).

Jako jeden z hlavních problémů Strategie identifikovala nízké kapacitní zajištění agendy rovnosti žen a mužů ve státní správě i v samosprávě. Cílem Strategie je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci veřejné správy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů na centrální, regionální i místní úrovni, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů i genderového mainstreamingu. V přímé návaznosti na výše uvedený problém pak Strategie požaduje vybudování a zkvalitnění systému institucionálních kapacit v rámci státní správy i samosprávy.

Prvním z kroků vedoucích k adekvátnímu personálnímu zabezpečení agendy rovných příležitostí bylo vytvoření pozic resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, obecně nazývaných gender focal points (dále jen „GFP“), na všech resortech. Doposud není adekvátně specifikován systém práce GFP, který by zajistil optimální výkon jejich agendy a umožnil efektivní provázání agendy rovnosti žen a mužů napříč státní správou a důsledné uplatňování principu rovnosti žen a mužů. 

Agenda resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů zahrnuje celou řadu úkolů, jejichž objem v posledních letech významně narůstá. Jak již bylo výše uvedeno, v listopadu 2014 vláda ČR schválila Strategii. Jedná se o důležitý koncepční dokument, jehož naplňování vyžaduje zajištění dostatečnými personálními kapacitami. Dostatečné zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů na resortech je také zásadní podmínkou naplňování závazku vlády ČR k důslednému zajištění gender mainstreamingu. Činností koordinátorů je dále příprava podkladů pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Podílejí se na sběru statistických dat za resorty členěných dle pohlaví. Mezi jejich další úkoly patří například vypracovat resortní priority a postupy, průběžně vykonávat činnost pracovních skupin k rovnosti žen a mužů v jednotlivých resortech, zabezpečovat mediální politiku resortu prezentující hledisko rovnosti žen a mužů, zohledňovat rovnost žen a mužů v dotačních a operačních programech, monitorovat otázky sexuálního násilí na pracovišti, zajišťovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi či zajistit vzdělávací aktivity zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů pro pracovnice a pracovníky resortů.

Postavení koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech řeší usnesení vlády ČR z roku 2001 (č. 456), které požaduje zřízení pracovního místa nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovnosti žen a mužů. V roce 2012 byla v rámci Výboru provedena analýza pracovních úvazků resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, ze které vyplynulo, že agenda rovnosti žen a mužů není zabezpečována způsobem, který by umožňoval dostatečné naplňování všech opatření přijatých vládou ČR a vyplývajících z mezinárodních závazků. Na jaře roku 2015 bylo z další analýzy zjištěno, že přístup jednotlivých resortů k začlenění této pozice je nejednotný a je vhodné, aby byl specifikován standard pozice koordinátorky či koordinátora rovnosti žen a mužů. Dále je potřeba jasně specifikovat zařazení pozice v hierarchii jednotlivých resortů. Pozice je na většině resortů zařazena do personálního odboru a v hierarchii úřadu poměrně nízko. Mezi úrovní koordinátora/ky a ministrem/yní existují nejčastěji čtyři stupně řízení. Omezené rozhodovací pravomoci pak znamenají také menší vliv na efektivitu prosazování agendy. Ta je ze své podstaty horizontálního charakteru a měla by zasahovat jak do vnitřního chodu úřadu, tak do jeho vnější agendy, kterou řídí jiné věcné sekce/odbory.

Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů proto podal Radě vlády pro rovnost žen a mužů podnět ke změně stávajících nedostatků, kde navrhuje zakotvení pozice koordinátorky/ra rovnosti žen na nejvyšší možné pozici, vždy však se současným zanesením do organizačního řádu úřadu. Jako vhodné řešení se jeví zajištění této agendy alespoň jednou osobou na plný úvazek. Dále Výbor požaduje zesílit role resortní pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů, která by měla sdružovat osoby s co nejvyššími rozhodovacími pravomocemi. Resorty by také měly věnovat prostor agendě rovnosti žen a mužů na svých webových stránkách i intranetu.

Mgr. Rudolfína Voleská

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.  


 
 

Naše akce

Seminář
"Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
neboli GDPR"

12. září 2017, Brno
registrace

15. září 2017, Praha (kapacita již naplněna)

-----------------------------

Rezervujte si datum

2. - 3. listopadu 2017

 

Naši partneři

 

Kalendář

7. září 2017 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí III. typu

Kancelář Svazu
 
12. září 2017 09:30-13:00

seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Sněmovní sál na Nové radnici, Brno
 
12. září 2017 13:00-15:00

Výjezdní jednání Dopravní komise

Uherské Hradiště, Zlínský kraj
 
14. - 15. září 2017

Předsednictvo Komory obcí

Velký Osek
 
15. září 2017 09:30-14:00

seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, budova C, místnost 081, Praha
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje