Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 5
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 2
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 2
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 2
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 0
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 0

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Ženy a muži v rovnováze

Kdo je Gender Focal Point?

Závazek k zajištění dostatečných institucionálních kapacit pro agendu rovnosti žen a mužů je uveden v mnoha mezinárodních či nadnárodních dokumentech, k nimž ČR přistoupila. K důslednému uplatňování principu rovnosti žen a mužů se zavázala i stávající vláda ČR, a to ve svém programovém prohlášení a opakovaně v roce 2014, kdy schválila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Jednou z klíčových oblastí uvedených ve Strategii je oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Strategie“).

Jako jeden z hlavních problémů Strategie identifikovala nízké kapacitní zajištění agendy rovnosti žen a mužů ve státní správě i v samosprávě. Cílem Strategie je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci veřejné správy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů na centrální, regionální i místní úrovni, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů i genderového mainstreamingu. V přímé návaznosti na výše uvedený problém pak Strategie požaduje vybudování a zkvalitnění systému institucionálních kapacit v rámci státní správy i samosprávy.

Prvním z kroků vedoucích k adekvátnímu personálnímu zabezpečení agendy rovných příležitostí bylo vytvoření pozic resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, obecně nazývaných gender focal points (dále jen „GFP“), na všech resortech. Doposud není adekvátně specifikován systém práce GFP, který by zajistil optimální výkon jejich agendy a umožnil efektivní provázání agendy rovnosti žen a mužů napříč státní správou a důsledné uplatňování principu rovnosti žen a mužů. 

Agenda resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů zahrnuje celou řadu úkolů, jejichž objem v posledních letech významně narůstá. Jak již bylo výše uvedeno, v listopadu 2014 vláda ČR schválila Strategii. Jedná se o důležitý koncepční dokument, jehož naplňování vyžaduje zajištění dostatečnými personálními kapacitami. Dostatečné zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů na resortech je také zásadní podmínkou naplňování závazku vlády ČR k důslednému zajištění gender mainstreamingu. Činností koordinátorů je dále příprava podkladů pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Podílejí se na sběru statistických dat za resorty členěných dle pohlaví. Mezi jejich další úkoly patří například vypracovat resortní priority a postupy, průběžně vykonávat činnost pracovních skupin k rovnosti žen a mužů v jednotlivých resortech, zabezpečovat mediální politiku resortu prezentující hledisko rovnosti žen a mužů, zohledňovat rovnost žen a mužů v dotačních a operačních programech, monitorovat otázky sexuálního násilí na pracovišti, zajišťovat spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi či zajistit vzdělávací aktivity zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů pro pracovnice a pracovníky resortů.

Postavení koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech řeší usnesení vlády ČR z roku 2001 (č. 456), které požaduje zřízení pracovního místa nejméně na poloviční pracovní úvazek pro zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovnosti žen a mužů. V roce 2012 byla v rámci Výboru provedena analýza pracovních úvazků resortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, ze které vyplynulo, že agenda rovnosti žen a mužů není zabezpečována způsobem, který by umožňoval dostatečné naplňování všech opatření přijatých vládou ČR a vyplývajících z mezinárodních závazků. Na jaře roku 2015 bylo z další analýzy zjištěno, že přístup jednotlivých resortů k začlenění této pozice je nejednotný a je vhodné, aby byl specifikován standard pozice koordinátorky či koordinátora rovnosti žen a mužů. Dále je potřeba jasně specifikovat zařazení pozice v hierarchii jednotlivých resortů. Pozice je na většině resortů zařazena do personálního odboru a v hierarchii úřadu poměrně nízko. Mezi úrovní koordinátora/ky a ministrem/yní existují nejčastěji čtyři stupně řízení. Omezené rozhodovací pravomoci pak znamenají také menší vliv na efektivitu prosazování agendy. Ta je ze své podstaty horizontálního charakteru a měla by zasahovat jak do vnitřního chodu úřadu, tak do jeho vnější agendy, kterou řídí jiné věcné sekce/odbory.

Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů proto podal Radě vlády pro rovnost žen a mužů podnět ke změně stávajících nedostatků, kde navrhuje zakotvení pozice koordinátorky/ra rovnosti žen na nejvyšší možné pozici, vždy však se současným zanesením do organizačního řádu úřadu. Jako vhodné řešení se jeví zajištění této agendy alespoň jednou osobou na plný úvazek. Dále Výbor požaduje zesílit role resortní pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů, která by měla sdružovat osoby s co nejvyššími rozhodovacími pravomocemi. Resorty by také měly věnovat prostor agendě rovnosti žen a mužů na svých webových stránkách i intranetu.

Mgr. Rudolfína Voleská

 

 Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.  


 
 

Naše akce

Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
Tisková zpráva

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

29. května 2018 10:00-13:00

Jednání Pracovní skupiny obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
30. května 2018

Konference „Smart region Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“

Hradec Králové
30. května 2018

STO LET REKLAMY (1918-2018)

PVA EXPO PRAHA
31. května 2018 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
1. června 2018 10:00

Setkání k vyhlášené výzvě Digitalizace a modernizace kin

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje