Anketa

 

Zajišťujete v obci sběr použitého kuchyňského oleje a CELOROČNÍ sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) rostlinného původu?

 

Ano, oboje. Ano, oboje. 46
ANO, kuchyňský olej. ANO, kuchyňský olej. 10
ANO, BRKO. ANO, BRKO. 10
NE, BRKO pouze v sezóně. NE, BRKO pouze v sezóně. 14
NE, nevnímáme to jako potřebné. NE, nevnímáme to jako potřebné. 2
NE, občané o to nemají zájem. NE, občané o to nemají zájem. 8

Zajímavosti ze Svazu

Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami
Evropská legislativa a politiky musí být vytvářeny na základě partnerského přístupu a ve spolupráci s místními a regionálními samosprávami

„Jsem přesvědčen, že zavádění legislativy Evropské unie v obcích a regionech musí jít ruku v ruce se spravedlivým rozdělením kompetencí a efektivní koordinací a spoluprací mezi různými úrovněmi veřejné správy,“ řekl Oldřich Vlasák, který se z pozice výkonného prezidenta Rady Evropských obcí a regionů (CEMR) sešel ve středu 31. ledna v Bruselu s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Jednání se uskutečnilo na půdě Evropského výboru regionů v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropskou komisí a zástupci evropských střešních organizací místních a regionálních samospráv reprezentujících Radu evropských obcí a regionů (CEMR), EUROCITIES, Shromáždění evropských regionů (AER) a Asociaci evropských hraničních regionů (AEBR). 

Připojte se k Alianci soudržnosti!
Připojte se k Alianci soudržnosti!

Předsednictvo Svazu vyzývá svou členskou základnu k připojení se do Aliance soudržnosti Evropského výboru regionů. Signatáři Aliance soudržnosti požadují, aby evropský rozpočet po roce 2020 udržel kohezní politiku silnou, efektivní, viditelnou a dostupnou pro každý region Evropské unie.Jednoduchou registrací na webových stránkách Evropského výboru regionů přidáte svůj hlas k podpoře kohezní politiky EU jakožto významnému investičnímu nástroji podporující regionální rozvoj.

Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí
Meziobecní spolupráce nejlépe řeší problémy obcí

Jak Centra společných služeb (CSS) pomohla v roce 2017 starostům, co se podařilo a co se plánuje do budoucna? To byla témata valných hromad dobrovolných svazků obcí (DSO), které se koncem roku konaly na různých místech České republiky. Mluvilo se o tom, co samosprávy trápí, jaké úkoly a povinnosti starosty v roce 2018 čekají a jak je v tom mohou podpořit právě Centra společných služeb. Tedy servisní střediska, v nichž v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR pracují odborníci na veřejnou správu. Vznikla proto, že právě meziobecní spolupráce podle starostů nejlépe řeší problémy obcí.

Dopis předsedy Svazu Františka Lukla
Dopis předsedy Svazu Františka Lukla

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
také se stejně jako já divíte, kolik administrativy obcím každý rok přibývá? Jak se z papírů, myšleno s nadsázkou a ohledem na aktuální zimu, stávají bílé kopce, za kterými bychom se v kancelářích mohli v klidu ztratit a otevřít je až roztaje sníh?

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková
Komunálním politikem roku 2017 je starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková

Seznamte se s výsledky třetího ročníku soutěže, jejímž smyslem je zviditelnit inspirativní a občansky přínosné projekty uskutečněné v obcích a městech a ocenit osobnosti z komunální politiky, které se významně zasadily o jejich realizaci. V letošním ročníku soutěže bylo vypsáno sedm kategorií. Svaz je jedním ze spolupořadatelů akce.

Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017
Vítězové soutěží Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017

Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí. Mezi vítěze patří: Vrchoslavice, Vacenovice, Krásná Lípa, Svitavy a Olomouc. Za Svaz měst a obcí ČR předal ocenění a šeky vítězům výkonný ředitel Pavel Drahovzal. Svaz je totiž spolupořadatele soutěže.

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb
S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017
Obec Heřmanov získala titul Vesnice roku 2017

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou známy. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Financování obcí

18.10.2017 08:34

Souhrn nejdůležitějších změn v odměňování členů zastupitelstev obcí

Dne 1. 1. 2018 nabyde účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mj. novelizuje zákon o obcích, a dojde tak ke změně koncepce odměňování zastupitelů.

Zákon nově pro účely výpočtu odměn rozliší obce (a městské obvody a části) do velikostních kategorií a nařízení vlády č. 318/2017 stanoví konkrétní výši měsíčních odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši odměn poskytovaných neuvolněným zastupitelům. Celkově si odměňovaní zastupitelé přilepší. Konkrétní výši odměn naleznete v této tabulce:

Změní-li se v průběhu volebního období počet obyvatel obce o více než 20 %, bude uvolněnému zastupiteli od 1. 1. následujícího roku náležet odměna ve výši odpovídající novému zařazení obce do velikostní kategorie. Neuvolněnému zastupiteli v takovém případě zůstane dosavadní odměna. Tato změněná odměna nesmí však přesáhnout maximální výši odměny pro příslušnou velikostní kategorii obce (v takovém případě se mu sníží na maximální odměnu dle nové kategorie – při zařazení obce do nižší kategorie).

 

Odměna pro neuvolněné starosty

Novinkou je, že přímo ze zákona bude mít na odměnu nárok i neuvolněný starosta. Zaručen má vždy 0,3násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Zastupitelstvo však může starostovi přiznat až 0,6násobek odměny, která by náležela uvolněnému starostovi.

Neuvolnění místostarostové či jiní neuvolnění členové zastupitelstva ze zákona nárok na odměnu obecně nemají. Mají ho však např. v případech, kdy starostu zastupují nepřetržitě po dobu delší 4 týdnů, resp. kdy vykonávají jeho pravomoci.

 

Kumulace odměn

Nově je v zákoně upravena kumulace odměn z různých funkcí. Zákon zde rozlišuje mezi uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli.

V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému zastupiteli odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo takto o poskytnutí odměny nerozhodne, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

 

Mimořádné odměny

Do zákona o obcích se vrací institut mimořádných odměn. O udělení mimořádné odměny rozhoduje zastupitelstvo. Pro poskytnutí takové odměny musí být splněno hned několik podmínek:

 • mimořádnou odměnu lze poskytnout pouze za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce,
 • ročně souhrnná výše mimořádných odměn může u uvolněných zastupitelů dosáhnout max. 2násobku nejvyšší měsíční odměny, a u neuvolněných max. 2násobku maximální měsíční odměny,
 • návrh na poskytnutí odměny musí být uveden jako samostatný bod navrženého programu zasedání zastupitelstva,
 • poskytnutí mimořádné odměny je třeba povinně projednat a odůvodnit jako samostatný bod zasedání zastupitelstva a následné zdůvodnit každé mimořádné odměny v usnesení ze zasedání.

 

Příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce

Nově zákon stanoví možnost zastupitelům poskytnout příspěvky z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, a to taxativním způsobem (lze poskytnout jen v zákoně vyjmenované příspěvky). Příspěvky zastupitelům lze poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Zákon rozlišuje mezi příspěvky, které lze poskytnout jen uvolněným zastupitelům, a příspěvky, které lze poskytnout jak uvolněným, tak neuvolněným zastupitelům.

Jen uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, 
 • příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
 • příspěvek na rekreaci.

Neuvolněným a uvolněným zastupitelům lze poskytnout následující příspěvky:

 • příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve vybraných případech (např. uzavírání manželství a další veřejné občanské obřady),
 • příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce, 
 • příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce zastupitele,
 • odměnu při významném životním výročí.

Dovolená pro uvolněné zastupitele

Nově a podrobněji jsou upraveny i pravidla pro poskytování dovolené. Uvolněný zastupitel má nárok na dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok, přičemž nejvýše 25 dnů dovolené může připadnout na pondělí až pátek, pokud tento den není svátkem. Obec poskytne uvolněnému zastupiteli též tu část dovolené, kterou nevyčerpal u svého zaměstnavatele před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpanou dovolenou lze převést pouze do následujícího roku, nikoliv do roků dalších.

Odchodné

Zákon stanoví, že neuvolněnému zastupiteli, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, a uvolněnému zastupiteli, jimž zanikl mandát, popř. byli v průběhu funkčního období odvoláni nebo se vzdali funkce, poskytne obec odchodné, pokud jim ke dni zániku mandátu (nebo odvolání a vzdání se funkce) zastupitele náležela odměna. K tomu, aby bylo vyplaceno odchodné, musí být naplněna podmínka, že končící zastupitel nebude následně zvolen do funkce uvolněného zastupitele nebo do funkce neuvolněného zastupitele, který vykonává funkci starosty nebo místostarosty, za niž mu náleží odměna. Stejně tak odchodné nenáleží zastupiteli, který byl pravomocně odsouzen za některé trestné činy.

Pokud jde o samotnou výši odchodného, dochází zde k citelné změně, neboť odchodné lze nově poskytnout pouze v maximální výši 4 měsíčních odměn. Pokud jde však o současné zastupitele, kteří nebudou v roce 2018 kandidovat, resp. nebudou zvoleni, tato úprava se jich netýká. Tito zastupitelé, za splnění zákonných podmínek, budou mít stále nárok až na 6násobek měsíční odměny v podobě odměny při skončení funkčního období (tedy dle zákona ve starém znění).

 

Marek Chadima

 
 

Naše akce


Přijeďte na


7. září 2018
Pražský hrad

Přihláška
 


Soutěž

O soutěži
Přihláška


Soutěž

 

O soutěži
Přihláška
Podmínky
 


Soutěž

    Naši partneři            

 

 

Kalendář

19. června 2018

Konference „Nastavme jasná pravidla a podmínky pro péči o osoby s PAS“

Praha
20. června 2018

Seminář: “Sucho v Česku – jak se mu bránit?“

Praha
20. - 21. června 2018

Společné jednání Předsednictev SMO ČR a ZMOS

Bratislava
 
21. června 2018 14:00-16:00

Předsednictvo Svazu

Bratislava
 
22. - 23. června 2018

Komora statutárních měst

Pardubice
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje