Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

23.11.2012 13:30

Majetkové vyrovnání státu s církvemi definitivně schváleno!

Pro více než 500 obcí a měst bude, i díky dlouholeté aktivitě Svazu, 1. leden 2013 jedním z nejdůležitějších dnů v jejich novodobé historii. Je schválením vše vyřešeno, nebo na obce a města čekají v zákoně o majetkovém vyrovnání právní nástrahy?

Cesta ke vzniku zákona byla složitá

Z právního hlediska byl přelomový rok 2007, kdy skupina senátorů podala ve spolupráci se Svazem ústavní stížnost požadující zrušení blokačního paragrafu. O ústavní stížnosti rozhodl Ústavní soud 1. července 2010. Blokační paragraf sice ponechal v platnosti, nicméně dlouhodobou nečinnost Parlamentu České republiky v této věci jasně označil jako protiústavní.

V roce 2008 prošel návrh zákona o majetkovém vyrovnání, který se však v mnohém lišil od nynějšího zákona, do prvního čtení v Poslanecké sněmovně. V důsledku pádu vlády bylo téma majetkového vyrovnání s církvemi odloženo na neurčito.

Nová vláda vzešlá z voleb v roce 2010 ve svém programovém prohlášení deklarovala, že chce co nejrychleji schválit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který by umožnil odluku církví od státu a rozvoj měst a obcí postiženým nevyřešením této otázky. V průběhu let 2011 a 2012 Svaz hájil zájmy postižených měst a obcí předložením konkrétních argumentů Ministerstvu kultury pro co nejrychlejší schválení zákonné úpravy majetkového vyrovnání s církvemi, zejména formou vyjádření nejvíce postižených obcí. V lednu 2012 se výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech sešel s prvním náměstkem ministryně kultury JUDr. Františkem Mikešem a dalšími představiteli odboru církví ministerstva kultury a všechny strany se dohodly na spolupráci při prosazování zákona o majetkovém vyrovnání. Na půdě samotného Parlamentu pak došlo k několika významným změnám návrhu zákona oproti návrhu schválenému vládou. Z těch významnějších lze uvést například to, že církve budou muset prokázat listinou nebo jiným důkazem, že jí nárokovaná nemovitost spadá do kategorie tzv. majetkových křivd. Pro zajímavost lze připomenout také mediálně známé jednání na půdě ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny, kde kromě schválení některých pozměňovacích návrhů spíše technického charakteru došlo k přivolání policie na členy výboru s tím, že byli přítomnými zástupci veřejnosti obviněni z pokusu o spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Plénum Poslanecké sněmovny nakonec návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválilo ve třetím čtení 14. července letošního roku. Senát však v srpnu podle očekávání návrh zamítl. Po vrácení návrhu zákona Senátem pak po určitých komplikacích Poslanecká sněmovna 8. listopadu setrvala na svém původním usnesení z července a návrh zákona o majetkovém vyrovnání postoupila prezidentovi k podpisu. Ten i přes svůj deklarovaný nesouhlas s návrhem zákona vydal dne 22. listopadu 2012 stanovisko, kterým vyjádřil vůli návrh zákona nevetovat. Nyní tedy již nic nebrání tomu, aby zákon o majetkovém vyrovnání po svém uveřejnění ve sbírce zákonů nabyl účinnosti 1. ledna 2013.

Zákon je schválen. Co teď?

Z pohledu obcí a měst postižených blokačním paragrafem nyní vyvstává otázka, jak mají postupovat. V podstatě mohou nastat dva případy.

Prvním je, že nemovitosti obce a města již vlastní, ale nemohly s nimi na základě blokačního paragrafu nakládat. Zde je nutno zdůraznit, že tento majetek nepodléhá procesu vydávání a k datu účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání zůstává v majetku měst a obcí. Typicky se jedná např. o školská nebo zdravotnická zařízení, některé památky atd. I podle vyjádření Ministerstva kultury budou moci města a obce od 1. ledna 2013 s těmito nemovitostmi nakládat ex lege, tj. ze strany zástupců měst a obcí není třeba činit žádné právní kroky.

Druhým případem jsou pak nemovitosti, které jsou ve vlastnictví tzv. povinných osob, kterými jsou podle § 4 zákona o majetkovém vyrovnání Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, stát, za který jedná příslušná organizační složka státu a, nebo státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace.

Oprávněné osoby definované v § 3 zákona o majetkovém vyrovnání (církve a náboženské společnosti) musí do 12 měsíců od nabytí účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání vyzvat povinnou osobu k vydání nemovitosti, jinak její právní nárok zanikne. Tuto svou žádost pak musí doložit zákonem předvídanými dokumenty nebo skutečnostmi. Nejpozději do konce roku 2013 tedy budou obce a města znát partnera, se kterým budou moci jednat o definitivním řešení majetkoprávních záležitostí vztahujících se k dosud blokovaným nemovitostem.

Již dnes mají některá města a obce uzavřeny smlouvy o (kupních) smlouvách budoucích s těmi oprávněnými osobami, které s největší pravděpodobností získají nemovitosti do svého vlastnictví. Lze tedy vřele doporučit, aby v zájmu urychlení procesu převodu vlastnického práva k nemovitostem na obce a města byly tyto smlouvy uzavírány již nyní.

 
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21. - 22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

24. září 2019 09:00-15:00

Seminář - Zastupitel v právu

Praha

 Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10 Vršovice, 28. pluku 29B, dražební sál

 
detail akce
26. září 2019 09:00-11:00

Komora měst

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 09:00-11:00

Komora obcí

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 11:00-13:00

Rada Svazu

Rezidence RoSa, Praha 8
 
26. září 2019 13:00-16:00

Bezpečnostní komise

Praha, Kancelář Svazu
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje