Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Majetek obcí

27.06.2012 16:29

Obce se musí přihlásit o svůj historický majetek do konce března 2013

Dnem 29. června 2012 nabude účinnosti zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, který mj. vrátí obcím cca 2000 ha lesů, které po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky.  Na tento svůj historický majetek obce čekají již dvacet let, neboť předchozí novely tento problém neřešily. Naději přinesl obcím až rok 2011 a návrh zákona, který připravilo Sdružení vlastníku obecních lesů ve spolupráci s panem senátorem Eybertem, poslancem Dědičem a skupinou dalších poslanců. Návrh neměl zpočátku snadnou cestu, neboť k jeho znění vydala vláda nesouhlasné stanovisko. Vládní připomínky se však podařilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a předkladateli návrhu vypořádat v rámci komplexního pozměňovacího návrhu a legislativní proces pak již probíhal vcelku bez obtíží.

Podle schválené novely tak přecházejí dnem 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Další podmínkou je, že ke dni podání žádosti obce jsou ve vlastnictví České republiky, nenachází se na území vojenských újezdů a nenachází se v pásmu do 50 metrů od státních hranic ČR. Termín pro podání žádosti obce je stanoven na 31. března 2013. K seznamu vydávaných nemovitostí by se podle návrhu novely měla vyjadřovat vláda, a to v termínu do 30. září 2013.

Upozorňujeme v této souvislosti na změnu § 8 v zákoně, podle které jsou obce, na které přešlo vlastnické právo podle stávajícího zákona 172/1991 Sb., povinny nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu (KN), nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu vlastnického práva na stát. Tato změna je reakcí na skutečnost, že některé obce svou povinnost podle § 8 zákona v původním znění neplnily a zápisu do KN se domáhaly až po uplynutí celé řady let ode dne nabytí vlastnictví, což vedlo ke vzniku právní nejistoty a zmnožování právních sporů. Aby tomu bylo zabráněno, zákon č. 173/2012 Sb. povinnost navrhnout zápis do KN poněkud zpřísňuje, protože stanoví nové datum, do kterého obce musí návrh na zápis svého majetku do KN u příslušného KÚ podat, nebo do kterého musí podat určovací žalobu. Pokud to neudělají, nastupuje právní domněnka, že majetek přešel zpět na stát.

Své povinnosti obce dostojí a účinky právní domněnky zpětného přechodu majetku na stát odvrátí v případě, že nejpozději 31.3.2013 pouze navrhnou místně příslušnému KÚ, aby vlastnické právo obce vůči majetku, který na obce přešel, zapsal. Návrh nemá předepsanou formu (k tomu rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 13/99 - 27 „Návrh na zápis vlastnického práva obce k majetku, který na obec přešel podle zákona ČNR č. 172/1991 Sb., do katastru nemovitostí, není nikterak formalizován.“)

Účelem ustanovení § 8 zákona v novém znění je přimět obce, které se domnívají, že na ně majetek podle ustanovení § 1, 2, 2a nebo 2b přešel, aby toto své domnění kvalifikovaným způsobem projevily vůči katastrálnímu úřadu nebo soudu, který je povinen katastrální úřady o sporu informovat.

Připomínáme také, že majetkové postavení obcí není nijak ohroženo tím, že např. v současně době nejsou schopny předložit geometrické plány zaměřující polohu původních obecních parcel ve zjednodušené evidenci (PK, EN, PP nebo GP) vůči stavu KN, pokud o zápis svého vlastnického práva požádaly nebo včas požádají. Povinnost navrhnout KÚ zápis vlastnického práva, vyplývající z § 8, odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., je součástí tohoto zákona od samého počátku, nově byly výslovně zařazeny negativní dopady případné pasivity obce v souladu se zásadou, že „práva náleží jen těm, kdo o ně pečují“.

Sdružení vlastníků obecních lesů      

 
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje