Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

CLRAE

06.04.2017 12:40

Kongres se na svém 32. zasedání tvrdě postavil proti zatýkání starostů a místostarostů v Turecku

Ačkoli hlavním tématem jarního plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 28.-30. března 2017 ve Štrasburku, byla stanovena problematika úspěšné integrace uprchlíků, největší ohlas vyvolala současná situace v Turecku, kde dochází k úmyslnému potlačování demokracie a hromadnému zatýkání opozice včetně demokraticky zvolených představitelů územní samosprávy a jejich nahrazování jedinci jmenovanými ústředními orgány.

Zpravodajové Anders Knape ze Švédska a Leen Verbeek z Nizozemska představili Kongresu zprávu opírající se o výstupy ze dvou vyšetřovacích misí v Turecku, které se uskutečnily v roce 2016. Kongres vydal doporučení pro Výbor ministrů Rady Evropy jako svůj výkonný orgán, aby vyzval turecké úřady ke zrušení legislativních opatření týkajících se starostů jmenovaných ústředními státními orgány a k obnově demokratických voleb, kde k takové situaci došlo. Zpráva rovněž upozorňuje, že zatčení zvoleného místního zástupce musí být v souladu s vnitrostátním právem a musí být přijato v souladu s normami Rady Evropy, zejména v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Vedle toho Kongres vyzval Turecko k revizi svých právních předpisů za účelem sladění definice terorismu s evropskými normami, především s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Kongres rovněž vyzval Ankaru k revizi ministerského výnosu ze dne 11. listopadu 2016 za účelem dekriminalizace uvězněných místostarostů. V této souvislosti se Kongres dohodl, že přezkoumá situaci Nurhayatu Altuny, členky turecké delegace Kongresu a místostarostky města Durcem v regionu Tunceli, která byla v listopadu 2016 zatčena a je dosud držena ve vězení.

Z diskuse týkající se problematiky uprchlíků, jež se opírala o monitorovací zprávu György Illese z Maďarska a Yoomi Rentröma ze Švédska a do níž se zapojil svými poznatky zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček, vyplynulo, že místní úřady jsou první v pořadí při řešení nárůstu počtu přistěhovalců a uprchlíků směřujících do Evropy a že musí mít dostatečné zdroje k uspokojení těchto potřeb. Členové Kongresu se shodli, že je nezbytné, aby na všech úrovních veřejné správy vznikl koordinovaný přístup s cílem zavést efektivní přijímací politiky, jež zajistí dodržování lidských práv.

V rámci 32. zasedání se také Kongres věnoval iniciativě „Týden evropské místní demokracie (European Local Democracy Week; ELDW), jež letos slaví své desáté výročí. Cílem ELDW je prosazovat participační demokracii na místní a regionální úrovni. Místní a regionální samosprávy ze všech 47 členských států Rady Evropy, jimi zřizované společnosti, občané a nevládní organizace se mohou k iniciativě připojit tím, že ve svém okolí v termínu 9. – 15. října zorganizují jakoukoli veřejnou akci s cílem podpořit demokratickou účast na místní úrovni a tuto akci registrují na oficiálních stránkách EDLW. Hlavním motem letošního Týdne evropské místní demokracie je „účast občanů, konzultace a odhodlání pro prosperující místní demokracii“.  Ti, kteří se chtějí podílet na této dobrovolné iniciativě, se registrují na webových stránkách ELDW (http://www.congress-eldw.eu/en/), kde si vytvoří vlastní profil a informují o svých aktivitách, které budou v rámci ELDW pořádat ve svých krajích, obcích a městech.

V rámci jednání Komory místních samospráv představil vedoucí české delegace a starosta Šumperka Zdeněk Brož jako jeden ze zpravodajů výstupy monitorovací mise zaměřené na zhodnocení aktuálního stavu místní demokracie na Islandě, které se jako jeden z pozorovatelů účastnil. Záznam prezentace monitorovací zprávy v Komoře místních samospráv viz: vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-03-29-1/en/5

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy, které bude probíhat od května do listopadu 2017, se generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer opět setkal s českou delegací. Cílem setkání, jehož se zúčastnil také velvyslanec ČR při Radě Evropy Emil Ruffer, byla diskuse o připravovaných aktivit ČR v rámci českého předsednictví včetně místní a regionální samosprávy.

Členi české delegace se rovněž setkali se studentkou Annou Jordánovou, která byla generálním tajemníkem Rady Evropy pro své zkušenosti ve funkci předsedkyně Mladých demokratů v Brně vybrána jako zástupce české mládeže pro 32. a 33. plenární zasedání CLRAE. Zástupci mládeže ze všech členských států Rady Evropy se mohou plenárních jednání zúčastňovat na základě iniciativy Kongresu na podporu participace mládeže v demokratických procesech a strukturách. Cílem této iniciativy je vytvořit prostor pro dialog mezi mládeží a volenými představiteli místních a regionálních samospráv. Jarního zasedání Kongresu se zúčastnilo celkem 43 delegátů ve věku 16 až 30 let z řady členských zemí Rady Evropy.

32. plenárního zasedání se zúčastnila česká delegace posílená o nově nominované delegáty do Komory regionů pro funkční období 2016–2020. Za Komoru místních samospráv se účastnili: Alenka Antošová, Zdeněk Brož, Alena Knobová, Antonín Staněk, a za Komoru regionů: Marie Kaufmannová a Aleš Dufek.

 

Mgr. Šárka Řechková, tajemníce české delegace do CLRAE 

 
Plenární jednání v Hemicyclu Plenární jednání v Hemicyclu
Plenární jednání v Hemicyclu
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Zvláštní zástupce generálního tajemníka pro migraci a uprchlíky a bývalý velvyslanec ČR při Radě Evropy Tomáš Boček
Diskuse k situaci v Turecku Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse k situaci v Turecku
Diskuse v plénu Diskuse v plénu
Diskuse v plénu
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo) Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Předsedkyně Kongresu Gudrun Mosler-Törnström (uprostřed) a generální tajemník Kongresu Andreas Kiefer (vlevo)
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Přijetí české delegace u velvyslance ČR při Radě Evropy Emila Ruffera
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
Členové české delegace s velvyslancem ČR při RE a dalšími zástupci české mise při RE
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 
3. března 2020 10:00-13:00

2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

PVA EXPO PRAHA - Letňany
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje