Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Životní prostředí

02.08.2019 13:19

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k energetickému mixu

Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svaz moderní energetiky se společně obrátili na ministra průmyslu a obchodu s žádostí o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice. Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů. Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře.

V souvislosti s výše uvedenou iniciativou a na základě proběhlých jednání byla připravena Pozice SMO ČR k závazku OZE (obnovitelných zdrojů energie) 2030, která je přílohou tohoto materiálu, a která určuje základní principy, které bude Svaz měst a obcí ČR prosazovat v rámci energetiky. Toto stanovisko bylo přijato na prvním zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 21. června 2019.ín

 

Pozice SMO ČR k plnění závazku OZE 2030

Priority

SMO ČR má, při zachování souladu s evropskými nařízeními a směrnicemi, jasně definované priority v oblasti energetiky:

o   Energetická soběstačnost ČR

o   Podpora konkurenceschopnosti v městech a obcích

o   Trvale udržitelný rozvoj energetické zajištěnosti měst a obcí

 

Základní všeobecné stanovisko

SMO ČR požaduje jasnější nastavení příspěvků jednotlivých sektorů a technologií k plnění cíle OZE

o   Požadujeme zpracování ekonomického a technického posouzení potenciálu OZE v ČR.

o   Národní klimato-energetický plán musí být založen na jasném hodnocení technického potenciálu a vyplývajících nákladů různých technologií OZE.

o   Podpoříme pouze takový efektivní způsob plnění OZE cíle, který optimalizuje poměr celkových nákladů (jak vstupních investičních, tak následně provozních) na plnění OZE závazku.

o   OZE zdroje musí být vždy individuálně a konkrétně posouzeny dle dispozic a potřeb daného místa, tzv. šité na míru.

o   Požadujeme odůvodnění vyřazení velkých FV OZE z příspěvku k OZE cíli. Díky tomuto kroku budou města a obce nesmyslně diskriminována. Tento krok jde proti prioritám SMO ČR, konkrétně naplňování priorit zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.

 

Elektřina

SMO ČR požaduje zvýšení podílů OZE na 24%

o   SEK 2015 předpokládá podíl výroby z OZE na 18,7% (15,2 TWh) v roce 2030

o   Dle NAP OZE 2016 by měl podíl OZE na hrubé domácí spotřebě dosáhnout 15,2% (11,3 TWh) již v roce 2020.

o   Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2% (10,6 TWh) v roce 2030.

o   Požadujeme větší využití potenciálu OZE v sektoru elektroenergetiky.

o   Preferujeme větší zapojení OZE (na střechách, v rámci průmyslových zón, na brownfieldech aj.) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního/smart města. Toto řešení přinese městům a obcím čistou energii a rovnoměrné ekonomické oživení všech částí měst a obcí.

SMO ČR preferuje technologicky neutrální OZE aukce

o   Požadujeme urychlení přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť dle německé zkušenosti směřují aukce provozní podporu OZE na minimální až nulovou úroveň, vedou k větší efektivnosti využívání zdrojů energie a současně tak přispívají ke snížení zátěže životního prostředí.

o   Vzhledem k požadavku na minimalizaci nákladů na plnění OZE cíle jako prostředku k zachování konkurenceschopnosti ve městech a obcích požadujeme zařazení i velkých OZE do schématu podpory.

o   Podporujeme 1MW jako minimální hladinu podpory OZE.

Doprava

SMO ČR podporuje nízkoemisní dopravu

o   Elektromobilitu a další alternativní paliva (vodík, CNG aj.) vnímáme jako cestu k naplnění udržitelné dopravy a současně jako nástroj ke zlepšení ovzduší ve městech a obcích.

o   Změna palivové základny musí proběhnout na úrovni veřejné a osobní dopravy.

 

Tepelné hospodářství

SMO ČR vnímá navyšování významu biomasy jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší

o   Považujeme za nedosažitelné snížit zásadně emise NOx bez signifikantního zapojení nespalujících OZE.

o   Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích.

o   Podporujeme instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací.

 

 

 

 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

XXII. celostátní finanční konference

21.22. listopadu 2019, Praha

Naši partneři

 

Kalendář

15. října - 5. listopadu 2019

Výstava NEVIDITELNÉ BYTOSTI

Praha
23. října 2019 10:00-13:00

Školská komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. října 2019 09:30-09:30

Seminář k přechodu na DVB-T2 (pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj)

MPO, Praha
24. října 2019 10:00-13:00

Pracovní skupina DPO

Praha, Kancelář Svazu
 
30. října 2019 13:00-16:00

Budoucnost naší krajiny: Co ještě nevíte o pozemkových úpravách

Praha

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje