Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

Tiskové zprávy

13.12.2017 10:35

Především na dopravu, sociální oblast a spolupráci by měly jít dotace v budoucím programovém období. Vyplynulo to z analýzy potřeb měst a obcí

V budoucím programovém období se dá čekat, že Česká republika dostane z Evropské unie méně peněz. Bude tak třeba víc zapojit národní zdroje. Pomoci s tím má analýza potřeb měst a obcí, kterou Svaz měst a obcí ČR zpracoval ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Ministerstvem pro místní rozvoj a společností MEPCO. Z rozsáhlého průzkumu mimo jiné vyplynulo, že mezi nejvíce pociťované problémy patří přetíženost dopravou, parkování a stav komunikací. Velká města zdůrazňují nedostatek kvalifikovaných pracovníků a sociální vyloučení, menší obce naopak dostupnost pracovních příležitostí a služeb. Za nejdůležitější faktor ovlivňující budoucí rozvoj považují města a obce stárnutí populace. Podle většiny samospráv s řešením problémů v území významně pomáhá meziobecní spolupráce.

Cílem analýzy bylo identifikovat a vyhodnotit problémové oblasti, ale také potenciály a bariéry rozvoje. Šetření, které se konalo od dubna do října letošního roku, se zúčastnilo 732 měst a obcí.

Podle profesora Luďka Sýkory z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z analýzy mimo jiné vyplynulo, že městské a obecní samosprávy za úspěchy považují revitalizaci částí měst, zejména náměstí, sídlišť a starých průmyslových areálů, výstavbu a modernizaci škol, kulturních institucí či sportovních center, opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků, služby pro obyvatelstvo a veřejnou dopravu. „Mezi hlavní problémové oblasti pojmenované městy patří dopravní přetíženost, parkování, stav silnic, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a sociálně vyloučené lokality,“ říká Luděk Sýkora a dodává: „Menší obce naopak akcentují nedostatek pracovních příležitostí. Za zásadní faktor budoucího rozvoje města a obce považují stárnutí obyvatel. Jistá polarita se přitom projevuje mezi menšími obcemi. V periferních polohách se v důsledku vylidňování snižuje poptávka po službách a obce mají těžkosti s jejich zajištěním. Na druhé straně existují velmi dynamicky se rozvíjející městské oblasti, kde rychle přibývá obyvatel, což vede k poptávce po službách a obce řeší jejich nedostatečnou kapacitu.“

Aby se bariéry zjištěné v analýze překonaly, obce navrhují, jak rovněž vyplynulo ze šetření, lépe nastavit systém financování měst a obcí v rámci rozpočtového určení daní a také systém dotací. Také by se měla snížit administrativní zátěž samospráv a zvýšit součinnost institucí. Podpora by měla především směřovat do zlepšení infrastruktury, zejména té dopravní. Dále pak do služeb pro občany. Podporu ekonomického rozvoje a podnikání zdůrazňují hlavně velká města. Rovněž je třeba vhodně využívat pozemky a nemovitosti ve vlastnictví měst či obcí, zlepšit místní spolupráci a komunikaci.

Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti a primátora Karlových Varů Petra Kulhánka mají zjištění z analýzy sloužit jako základ pro vznik jasné pozice samospráv ke kohezní politice po roce 2020, z kterého by měly vycházet strategické dokumenty ČR ve vztahu k Evropské unii. „Výsledky analýzy budou podkladem pro vyjednávání s centrálními orgány České republiky o národních intervencích, tedy v souvislosti s národními dotační tituly,“ říká Petr Kulhánek a dodává: „Zároveň budeme potřeby českých obcí tlumočit na evropské úrovni prostřednictvím našeho zapojení v Radě evropských obcí a regionů (CEMR), což je evropská střešní organizace sdružující národní asociace měst, obcí a regionů, a prostřednictvím české delegace do Evropského výboru regionů.“

Z analýzy také vyplynulo, že téměř 89 % respondentů považuje za vhodný nástroj pro řešení rozvojových cílů a problémů meziobecní spolupráci. Vede totiž k územnímu rozvoji, může komplexně řešit problémy, navazovat a udržovat sousedské vztahy. Pro obce je přitom klíčová spolupráce na základě dobrovolnosti. Tedy zespoda, kdy obce využívají existující vztahy a zkušenosti, geografickou blízkost a také velikostní podobnost. To byl ostatně jeden z důvodů, proč Svaz měst a obcí jako první v České republice realizoval projekt na podporu meziobecní spolupráce (MOS), na který aktuálně navazuje svazový projekt Centra společných služeb (CSS), financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Podle náměstka ministryně pro místní rozvoj pověřeného řízením sekce regionálního rozvoje Davida Koppitze se stát víc než dřív snaží obcím naslouchat. „Objem evropských peněz se v dalším programovém období významně sníží, o to důležitější je soustředit se na nejsilnější věcné priority,“ říká David Koppitz a dodává: „Výsledky analýzy potřeb měst a obcí jsou jedním z podkladů pro Strategii regionálního rozvoje, kterou v současné době připravujeme. Návrhová část by měla být hotova do poloviny příštího roku, část implementační, která popíše způsoby naplňování celé strategie, odpovědnosti a zdroje na realizaci konkrétních opatření, v pololetí druhém. Ve čtvrtém kvartálu 2018 bychom pak chtěli spustit připomínkové řízení a po nalezení široké shody předložit celý materiál vládě.“

Ředitel společnosti MEPCO Tomáš Sýkora připomíná, že evergreenem, který řeší města a obce, je i podle výsledků rozsáhlého šetření rostoucí administrativní zátěž. Netýká se pouze samospráv, ale také podnikatelských subjektů, škol apod. „Protože operativa vyžaduje stále víc času, města a obce ho mají méně na skutečné strategické řízení, i když integrované nástroje jsou vnímány jejich nositeli pozitivně a představují významný posun ve strategickém řízení rozvoje území,“ říká Tomáš Sýkora a dodává: „Analýza také říká, že by se měla výrazně zvýšit flexibilita veřejné správy včetně nastavení dotací. Aktuálně totiž neodpovídá vysoké dynamice změn ve společnosti. Průzkum rovněž potvrdil, že napříč veřejnou správou dostatečně nefunguje koncepční přístup k řešení problémů. Chybí dlouhodobá závaznost jednotlivých politik a strategií, účastníci průzkumu také zmiňovali odtrženost pracovníků centrálních orgánů od praktického života.“

Analýzu potřeb měst a obcí podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Podpora regionálního rozvoje obcí a měst České republiky na národní a evropské úrovni. Finální výsledky průzkumu by měly být zveřejněny do konce roku 2018. 

 
Soubory ke stažení
 

Naše akce

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

Naši partneři

 

Kalendář

11. prosince 2019 13:00-16:00

Seminář Budoucnost komunálních voleb

Praha PSP
10. ledna 2020 10:00-13:00

Legislativní komise

Praha, Kancelář Svazu
 
24. ledna 2020 10:00-13:00

Finanční komise

Praha, Kancelář Svazu
 
4. února 2020 10:00-13:00

Pracovní skupina obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
5. února 2020 16:00-18:00

Předsednictvo Svazu

Hotel Jezerka na Seči
 

Adresa

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 709 711
e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3
IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje