Zajímavosti ze Svazu

Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města
Video: Možnosti rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ na obce a města

Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.

Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách
Svaz měst a obcí ČR prosadil zrušení povinných míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018
Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.

Zveřejňování osobních údajů a fotografií žáků na internetu – stanovisko ÚOOÚ
O postup v souladu s obecným nařízením GDPR se jedná, pokud jsou zveřejňovány nezbytné osobní údaje žáků na základě zvláštních předpisů za účelem plnění právní povinnosti. K tomuto zpracování není třeba souhlasu žáka, resp. zákonného zástupce. Pokud však dojde k využití osobních údajů žáků k jinému účelu,
Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah
Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.

Poradna pro obce
Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

Matriky na malých obcích zachráněny
Matriky na malých obcích zachráněny

Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.

Starosto, projektuj…
Starosto, projektuj…

Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.

Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU
Publikace Komunitární programy a programy územní spolupráce EU

Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.

Dostávejte náš elektronický zpravodaj
Dostávejte náš elektronický zpravodaj

Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.

 

Publikace ke stažení
Publikace ke stažení

Svaz vydává různé publikace.

V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.

SMO ČR

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ SMO ČR

Pozvánka na XVII. sněm (č. 6 / 28. března 2019)

SMO ČR
Toto číslo našeho elektronického zpravodaje je věnované blížícímu se květnovému (23. - 24. 5.) XVII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky, na který Vás srdečně zveme.
Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.
O SVAZOVÉM SNĚMU
Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje jeho hospodaření a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Ten letošní je navíc ve znamení voleb do hlavních svazových orgánů.
Letošní XVII. sněm je pro zástupce samospráv významný i tím, že si připomínáme významné jubileum 30 let od obnovení naší činnosti, čímž jsme navázali historicky na odkaz Svazu měst a obcí z roku 1907. S hrdostí pokračujeme v hájení zájmů měst a obcí i v novodobé historii. Svaz v současnosti zastupuje členské obce a města, v nichž žije téměř 8,5 milionů obyvatel ČR.
PROGRAM A HOSTÉ
XVII. sněm Svazu se koná 23. - 24. května 2019 v Ostravě
Hlavními body programu XVII. sněmu bude dialog s představiteli samospráv a státu, diskuse nad návrhy priorit činnosti Svazu na období 2019 – 2021 a nad návrhem změny Stanov Svazu. Zároveň na Sněmu letos oslavíme 30 let „novodobé“ existence Svazu.
Účast již předběžně přislíbil prezident republiky Miloš Zeman, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministr vnitra Jan Hamáček a ministr obrany Lubomír Metnar.
Podrobnější harmonogram průběhu Sněmu naleznete též na svazovém webu.
VOLBY DO ORGÁNŮ SVAZU
XVII. sněm je také sněmem volebním, vzejde z něho tedy nová Rada, která na svém prvním jednání zvolí Předsednictvo. Na Sněmu budou voleni i členové Kontrolního výboru. Bližší informace k nominacím do Rady Svazu naleznete na odkazu „Nominace do Rady Svazu měst a obcí ČR“.
Na stránce Principy volby orgánů Svazu se dozvíte více o průběhu voleb do Rady i Kontrolního výboru, nominačních kritériích apod.
Více k samotným volbám se můžete dočíst i v letošním prvním čísle svazového časopisu InS - Informační servis (na str. 43) a v osobních mailech s pozvánkou, které jsme Vám, svazovým členům, poslali.
Připomínáme, že nominace do Rady za jednotlivé kraje je třeba poslat Kanceláři Svazu do 15. dubna.
PŘIHLÁŠENÍ A PLNÁ MOC
Účastnický poplatek za účast na XVII. sněmu činí 2.420,00 Kč (včetně aktuální sazby DPH) za 1 osobu. Účastníkovi bude poskytnuto po dobu konání Sněmu stravné v plné výši. Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastník.
Přihlášky pro hlasující i nehlasující účastníky, zplnomocnění pro zajištění usnášeníschopnosti a další potřebné dokumenty a informace jsou k dispozici na webových stránkách.
Ke zdárnému průběhu Sněmu a zapojení se do jeho dění můžete samozřejmě přispět svou osobní účastí. V případě, že se této role a reprezentace vlastního města či obce nemůžete zhostit, žádáme Vás, abyste za sebe určili jiného zástupce. Pokud se Sněmu nebude moci zúčastnit starosta ani nikdo jiný z vaší členské obce či města, prosíme, abyste kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavili plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
(Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.)
Na stránce Členské obce/města, které vyslaly účastníky lze provést kontrolu přihlášených účastníků a zaslaných plných mocí. Na tomto místě si tak můžete ověřit, kdo je již na Sněm přihlášený a komu tedy můžete dát plnou moc k zastupování.
Vyplněné formuláře zašlete prosím co nejdříve do Kanceláře Svazu, a to buď poštou (SMO ČR, ul. 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4), datovou schránkou (5fkgwn3) nebo e-mailem (smocr@smocr.cz). Kancelář Svazu přijetí přihlášky/zplnomocnění prostřednictvím pošty nebo e-mailem potvrdí.
MÍSTO KONÁNÍ
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Konferenční prostory hotelu nabízí kompletní služby. Clarion Congress Hotel Ostrava je největším kongresovým centrem na severní Moravě. (V rámci pravidelného střídání Čech a Moravy tak vyšla volba pořadatelského města na Ostravu.)
UBYTOVÁNÍ
Upozorňujeme, že ubytování si každý účastník obstarává a hradí sám. Snažíme se Vám obstarání ubytování usnadnit a na webu jsme zveřejnili seznam dalších ostravských ubytovacích zařízení v místě konání akce či v blízkém okolí.
KONTAKTNÍ INFORMACE
V případě jakýchkoliv nejasností a organizačních dotazů se prosím obracejte na paní Barboru Křemenovou (e-mail: kremenova@smocr.cz, tel.: 234 709 737).
Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711, fax: +420 234 709 786, e-mail: smocr@smocr.cz
ID datové schránky: 5fkgwn3 / IČ: 63 11 30 74


Mezinárodní poradenské
centrum obcí

Partnerská asociace


Rada evropských obcí a regionů

Regionální stálá konference
Ústeckého kraje